Polisi Preifatrwydd

Mae Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru yn dymuno parchu a diogelu preifatrwydd defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r ddogfen hon yn pennu manylion ein polisi preifatrwydd a cwcis o ran yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu ar y wefan hon.

1. Hysbysiad Preifatrwydd Cylchlythyr

2. Partneriaid Diwydiant Croeso Cymru

3. Tîm Mordeithiau - Cylchlythyr Datganiad Preifatrwydd

Marchnata Twristiaeth i Ddefnyddwyr Croeso Cymru

1. Hysbysiad Preifatrwydd Cylchlythyr

Mae Croeso Cymru yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Croeso Cymru yw adran marchnata twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn cofrestru i gael cylchlythyr Croeso Cymru ni fyddwn yn defnyddio’ch data personol ond i weinyddu’ch cyfrif a darparu’r cynhyrchion a’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt.

O dro i dro, byddwn yn anfon newyddion a gwybodaeth atoch a fydd o ddiddordeb ichi, yn ein tyb ni, yn unol â’ch diddordebau a’r math o gyd-deithwyr a ffefrir gennych, neu’ch lleoliad daearyddol.

Os ydych yn rhoi caniatâd hefyd inni gysylltu â chi at ddibenion ymchwil, efallai y cewch eich dewis i gael holiadur am dwristiaeth o dro i dro. Bydd cwblhau’r holiadur ar gyfer yr arolwg blynyddol yn wirfoddol.

Mae croeso ichi ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ddatdanysgrifio mewn unrhyw e-bost a anfonwyd gennym neu drwy anfon e-bost at info@visitwales.com. Cewch hefyd gysylltu â chanolfan cyswllt Croeso Cymru am ddim yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon ar 0333 006 3001 yn ystod yr oriau agor rhwng 09:00 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener, ar wahân i Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Gan ddilyn arferion safonau y diwydiant, os byddwch yn datdanysgrifio caiff eich cyfeiriad e-bost ei gadw ar restr atal i sicrhau na fyddwch mwyach yn cael e-byst gan Groeso Cymru. Rydym yn diweddaru’n manylion cyswllt yn rheolaidd a byddwn yn tynnu’ch manylion oddi ar ein system os nad ydych yn agor unrhyw e-byst gennym dros gyfnod o dair blynedd.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data personol, cewch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
Cyfeiriad e-bost DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Cewch hefyd anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr awdurdod goruchwylio ar gyfer diogelu data yn y DU:

Cyfeiriad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Llinell Gymorth 029 2067 8400 (Llinell Gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (Llinell Gymorth y DU)
Gwefan www.ico.org.uk

2. Partneriaid Diwydiant Croeso Cymru

Pan fyddwch yn cofrestru i fod yn un o bartneriaid diwydiant Croeso Cymru naill ai drwy gofrestru fel partner ar stondin Croeso Cymru yn ein digwyddiadau busnes i fusnes neu ar stondin Cymru mewn digwyddiadau ar gyfer cyflenwyr, yn cyflenwi gwasanaethau ar gyfer ymweliadau ymgyfarwyddo neu'n hunan gofrestru ar ein gwefan fel cyflenwr o Gymru i'r fasnach deithio, gallwn ofyn ichi am wybodaeth bersonol. Mae angen yr wybodaeth hon arnom er mwyn arfer ein buddiannau awdurdodol a chyfreithlon swyddogol. Ein swyddogaeth fel Llywodraeth Cymru yw masnachu a hyrwyddo Cymru i'r diwydiant teithio yn y DU a thramor fel cyrchfan i dwristiaid sy'n gweddu i'r diwydiant teithio. Un o brif elfennau ein swyddogaeth yw hwyluso, hyrwyddo a chynorthwyo’r ffordd y caiff cynhyrchion a gwasanaethau i dwristiaid eu gwerthu yng Nghymru, a thrwy wneud hynny, hyrwyddo busnesau Cymru ar yr un pryd. Felly, bydd yr wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu yn cynnwys:

• Eich enw ac enwau eich cydweithwyr, er enghraifft cynrychiolwyr ychwanegol

• Rhif ffôn cyswllt, cyfeiriad e-bost a gwybodaeth am gysylltiadau mewn argyfwng

Byddwn yn prosesu'r wybodaeth hon at y dibenion a ganlyn:

• Er mwyn cymryd archebion ar stondinau digwyddiadau neu i drefnu ymweliadau ymgyfarwyddo ac i ymdrin â cheisiadau busnes

• I roi cyfle ichi fod yn Bartner Diwydiant Croeso Cymru mewn digwyddiadau yn y dyfodol y bydd Croeso Cymru yn rhan ohonynt

• Yn dilyn digwyddiadau neu gyfarfodydd gyda darpar gleientiaid o Gymru, bydd aelod o Croeso Cymru yn cysylltu â chi i drafod unrhyw ymholiadau sy'n deillio o ddigwyddiadau sy'n berthnasol i'ch cwmni chi

• Os ydych wedi bod i un o'n digwyddiad Busnes i Fusnes, byddwn yn anfon arolwg ar ôl y digwyddiad atoch i'w lenwi a fydd yn cael ei ddefnyddio i lywio unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol sy'n ymwneud â digwyddiadau y bydd Croeso Cymru yn rhan ohonynt

• Byddwn yn defnyddio'r manylion i fesur a chadw llygad ar ddatblygiad busnesau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r niferoedd sy'n mynd i ddigwyddiadau neu gymryd rhan mewn ymweliadau ymgyfarwyddo

• Byddwn yn rhoi manylion eich cwmni i gwmni ymchwil trydydd parti er mwyn darparu ystadegau ymchwil blynyddol a gwybodaeth i Lywodraeth Cymru. Bydd hyn oll yn llywio polisïau a chynlluniau yn y dyfodol.

Os nad Croeso Cymru yw prif drefnydd y digwyddiad, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhoi i drefnwyr digwyddiadau a stondinwyr trydydd parti i gymryd archebion; caiff hyn ei nodi ar ffurflenni archebu digwyddiadau. Os ydych chi, fel partner diwydiant Croeso Cymru, wedi cytuno i gael eich cynnwys mewn ymweliad ymgyfarwyddo a gynhelir naill ai gan Croeso Cymru neu gontractiwr/trefnydd trydydd parti, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cyswllt er mwyn trefnu archebion. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n gweithio mewn cwmnïau yn cael ei rhannu gyda sefydliad trydydd parti nad yw'n gysylltiedig â'r gwaith a wneir gan Croeso Cymru.

Byddwn yn cadw'r manylion ar weinydd diogel am ddeng mlynedd ar ôl y dyddiad y cysylltwyd â chi ddiwethaf. Mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar Croeso Cymru, fel rhan o Lywodraeth Cymru, i gadw trywydd archwilio o bartneriaid Cymru sy'n mynd i ddigwyddiadau. Bydd y diwydiant yn defnyddio'r wybodaeth hon fel tystiolaeth o bresenoldeb wrth ddarparu adroddiadau i gyfiawnhau a nodi gwerth ar wariant y cyhoedd. Gallai hynny fod o fudd i’r cyhoedd.

Mae gennych yr hawl i weld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch, i gywiro unrhyw wallau, mewn rhai amgylchiadau i wrthwynebu eu prosesu neu ddileu eich data, ac i gyflwyno cwyn. Byddwn yn diweddaru eich manylion personol wrth ichi roi gwybodaeth newydd inni.

Gallwch ddysgu mwy am ba wybodaeth sydd gan Croeso Cymru amdanoch chi a'ch busnes drwy anfon e-bost i traveltrade@visitwales.com.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data personol, cewch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF01 3NQ
Cyfeiriad E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Cewch hefyd anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr awdurdod goruchwylio ar gyfer diogelu data yn y DU:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffoniwch - Llinell gymorth 029 2067 8400 (Llinell Gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (Llinell Gymorth y DU)
Gwefan: https://ico.org.uk/about-the-ico/other-languages/welsh/gwybodaeth.org.uk

3. Tîm Mordeithiau - Cylchlythyr Datganiad Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Dîm Mordeithiau Croeso Cymru ac yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol rydym wedi creu Datganiad Preifatrwydd sy'n cynnwys pam yr ydym yn casglu a defnyddio eich gwybodaeth. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn sicrhau y bydd eich data personol yn cael ei brosesu'n deg ac yn gyfreithiol ac mewn dull dryloyw.

Treuliwch ychydig amser yn darllen ein harferion preifatrwydd.

Diben y Prosesu

Mae Tîm Mordeithiau Croeso Cymru, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru, yn cadw ac yn casglu data personol yn eich cylch, er enghraifft eich:

• Enw a theitl eich swydd,

• Enw a chyfeiriad busnes,

• Eich cyfeiriad e-bost • Eich rhif(au) ffôn

Wrth dderbyn yr wybodaeth hon bydd Llywodraeth Cymru yn dod yn rheolwr data ar ei gyfer. Yn eich gylch gwaith fel y rheolwr data, bydd Tîm Mordeithiau Croeso Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a ddaeth i law at ddibenion marchnata yn unig.

Addewid Preifatrwydd

Rydym yn addo i gadw eich data yn ddiogel ac yn breifat ac ni fyddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich data personol i gysylltu â chi yn rheolaidd drwy ein cylchlythyr i'ch hysbysu ynghylch cynnyrch twristiaeth newydd a chynnyrch sy'n bodoli eisoes sydd ar gael yng Nghymru. Cofiwch y byddwn yn ofalus iawn wrth gadw eich gwybodaeth.

Am ba hyd fydd manylion yn cael eu cadw?

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ein system am gyfnod amhenodol

Eich Hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth at y dibenion hyn yn unig ond mae gennych yr hawl i:

• ofyn inni gywiro unrhyw wallau yn y data hynny;

• gwrthwynebu eu prosesu;

• gofyn am ddileu'ch data;

• dileu eich cydsyniad ar unrhyw adeg.  

Swyddog Diogelu Data

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data personol, cewch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF01 3NQ
DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Cewch hefyd anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO-https://ico.org.uk) sef yr awdurdod goruchwylio ar gyfer diogelu data yn y DU.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF
Ffôn: 02920 678400 neu 0303 123 1113
Gwefan: www.ico.gov.uk