Sut i Gystadlu

Ydych chi eisiau ennill tocyn rhodd gwerth £250 i wario ar benwythnos i ffwrdd yng Nghymru?  Cliciwch yma am eich cyfle i ennill.

Mae un wobr i’w ennill:  tocyn rhodd gwerth £250.

RHAID i Docynnau Rhodd Welsh Rarebits gael eu cyflwyno wrth i chi gyrraedd yr eiddo er mwyn i’r eiddo allu dilysu’r tocynnau. Mae’r eiddo'n cadw'r hawl i wrthod tocynnau os byddant yn cael eu cyflwyno unrhyw adeg arall.

 • Mae Tocynnau Rhodd Welsh Rarebits yn dod i ben 12 mis ar ôl dyddiad prynu’r tocynnau. Mae’r dyddiad hwn i’w weld ar docynnau unigol. Ni fydd modd ymestyn cyfnod y tocynnau y tu hwnt i'r dyddiad sydd wedi’i nodi ar unrhyw gyfrif. Cysylltwch â Welsh Rarebits cyn i’r tocyn ddod i ben os ydych chi’n cael trafferth trefnu eich gwyliau. Ni fyddwn yn rhoi ad-daliad os na fydd tocynnau wedi cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod dilys o 12 mis.
 • Ni roddir newid os yw pryniant yn costio llai na gwerth y Tocyn Rhodd a gyflwynir.
 • Ni ellir cyfnewid Tocynnau Rhodd am arian parod.
 • Bydd Tocynnau Rhodd yn cael eu dilysu pan fyddant yn cael eu cyflwyno ac mae pob eiddo unigol yn cadw’r hawl i wrthod derbyn unrhyw docyn sydd wedi cael ei ffugio, ei ddifrodi, ei ddifetha neu ei addasu fel arall, neu sy'n ymddangos felly.
 • Ni dderbynnir cyfrifoldeb am Docynnau Rhodd sydd ar goll, wedi cael eu dwyn neu wedi eu difrodi ac ni fydd tocynnau o’r fath yn cael eu had-dalu. Bydd tocynnau sydd wedi cael eu difetha yn annilys.
 • Ni ellir defnyddio tocynnau anrheg Welsh Rarebits ac eithrio ar gyfer llety a bwyd mewn eiddo Welsh Rarebits sydd ag aelodaeth Welsh Rarebits gyfredol adeg eu defnyddio. NI ELLIR defnyddio tocynnau anrheg Welsh Rarebits mewn unrhyw eiddo Great Little Places neu Rare Hideaways.

 

Mae'r telerau ac amodau canlynol yn gymwys:

 

Enw a Chyfeiriad yr Hyrwyddwr

 1. Croeso Cymru (Llywodraeth Cymru), Canolfan QED, Y Brif Rodfa, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest, Trefforest, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 5YR (yr “Hyrwyddwr”) cyfeiriad e-bost; info@visitwales.com.

Dyddiad Dechrau

 1. Bydd ceisiadau ar gyfer y Gystadleuaeth hon yn cael eu derbyn o 08.00 am ar y 24ed o Ebrill 2019 (y “Dyddiad Agor”).

Dyddiad Cau

 1. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5:00 p.m. ar y 19eg o Fai 2019 (y "Dyddiad Cau").

Sut i gymryd rhan

 1. Er mwyn cystadlu yn y Raffl Fawr hon, rhaid i'r cystadleuydd lenwi a chyflwyno'r ffurflen ymgeisio ar-lein sydd i'w chael yn croeso.cymru/cy/ydcy57 erbyn y Dyddiad Cau.
 1. Mae'n rhaid i'r rhai sy'n cystadlu fod yn fodau dynol, yn byw ym Mhrydain neu Ogledd Iwerddon, dros 18 oed ac ni chânt hwy (nac aelodau o'u teulu) fod yn gyflogedig gan Lywodraeth Cymru nac yn gyflogeion asiantwyr neu gyflenwyr yr Hyrwyddwr neu ei gwmnïau dal neu ei is-gwmnïau, sydd â chysylltiad proffesiynol â'r raffl fawr neu'r broses o'i gweinyddu.
 1. Dim ond unwaith y gall rhywun gystadlu. Ni chewch gystadlu ar y cyd â rhywun arall. Ni fydd gennych hawl i gystadlu ar ran person arall.
 1. Drwy gystadlu, rydych yn cydnabod mai'r Hyrwyddwr fydd yn berchen ar bob hawlfraint, preifatrwydd, cyhoeddusrwydd a phob hawl arall sy'n gysylltiedig â'r cais.  Bydd y cystadleuwyr felly yn rhoi pob hawlfraint fyd-eang a hawliau tebyg yn eu ceisiadau i'r Hyrwyddwr ac yn ildio pob hawl foesol yn eich cais i ennill y raffl ac i'r cais hwnnw ac fel arall pob hawl sy'n codi mewn cysylltiad â'ch cais y gallwch fod â hawl iddo nawr neu ar ryw adeg yn y dyfodol.
 1. Ni fydd unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl y Dyddiad Cau yn cael eu cynnwys yn y raffl. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw geisiadau sy'n cyrraedd ar ôl y Dyddiad Cau, p'un a ydynt wedi mynd ar goll, bod oedi wedi bod, eu bod wedi'u difetha neu unrhyw beth arall, a ph'un a yw hynny oherwydd anawsterau neu namau technegol.
 1. Ni fydd ceisiadau heb eu llenwi'n llawn na rhai sy'n anodd eu deall yn gymwys ar gyfer y Raffl Fawr.
 1. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn prawf trawsyrru fel prawf  bod rhywun wedi cystadlu yn y Raffl Fawr.
 1. Drwy gyflwyno cais i'r raffl fawr rydych wedi rhwymo i ddilyn y telerau ac amodau hyn. Drwy ymuno â'r raffl, rydych yn cytuno i unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych chi gyda'r cais gael ei chadw a'i defnyddio gan yr Hyrwyddwr yn unig neu ei asiantwyr a'i gyflenwyr i weinyddu'r raffl fawr.

Y Wobr

 1. Un wobr sydd i'w hennill: Tocyn rhodd Welsh Rarebits gwerth £250.

Mae un wobr i’w ennill:  tocyn rhodd gwerth £250.                         

RHAID i Docynnau Rhodd Welsh Rarebits gael eu cyflwyno wrth i chi gyrraedd yr eiddo er mwyn i’r eiddo allu dilysu’r tocynnau. Mae’r eiddo'n cadw'r hawl i wrthod tocynnau os byddant yn cael eu cyflwyno unrhyw adeg arall.

 • Mae Tocynnau Rhodd Welsh Rarebits yn dod i ben 12 mis ar ôl dyddiad prynu’r tocynnau. Mae’r dyddiad hwn i’w weld ar docynnau unigol. Ni fydd modd ymestyn cyfnod y tocynnau y tu hwnt i'r dyddiad sydd wedi’i nodi ar unrhyw gyfrif. Cysylltwch â Welsh Rarebits cyn i’r tocyn ddod i ben os ydych chi’n cael trafferth trefnu eich gwyliau. Ni fyddwn yn rhoi ad-daliad os na fydd tocynnau wedi cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod dilys o 12 mis.
 • Ni roddir newid os yw pryniant yn costio llai na gwerth y Tocyn Rhodd a gyflwynir.
 • Ni ellir cyfnewid Tocynnau Rhodd am arian parod.
 • Bydd Tocynnau Rhodd yn cael eu dilysu pan fyddant yn cael eu cyflwyno ac mae pob eiddo unigol yn cadw’r hawl i wrthod derbyn unrhyw docyn sydd wedi cael ei ffugio, ei ddifrodi, ei ddifetha neu ei addasu fel arall, neu sy'n ymddangos felly.
 • Ni dderbynnir cyfrifoldeb am Docynnau Rhodd sydd ar goll, wedi cael eu dwyn neu wedi eu difrodi ac ni fydd tocynnau o’r fath yn cael eu had-dalu. Bydd tocynnau sydd wedi cael eu difetha yn annilys.
 • Ni ellir defnyddio tocynnau anrheg Welsh Rarebits ac eithrio ar gyfer llety a bwyd mewn eiddo Welsh Rarebits sydd ag aelodaeth Welsh Rarebits gyfredol adeg eu defnyddio. NI ELLIR defnyddio tocynnau anrheg Welsh Rarebits mewn unrhyw eiddo Great Little Places neu Rare Hideaways.

 

 1. Nid yw'n bosibl trosglwyddo'r Wobr, ni ellir cael ad-daliad [ac nid yw'n cynnwys yswiriant teithio, costau unrhyw deithio i faes awyr neu orsaf, diodydd, arian gwario, treth na threuliau personol. Cyfrifoldeb yr Enillydd yw unrhyw gostau eraill, gan gynnwys unrhyw gostau teithio i faes awyr neu orsaf ac unrhyw drethi a godir sy'n ychwanegol at y rhai a nodir uchod ac sy'n ychwanegol at y Wobr.
 1. Ni fydd arian parod yn cael ei gynnig yn lle unrhyw wobr a roddir. Nid yw'r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os na allwch dderbyn y wobr.

Dewis yr Enillydd

 1. Bydd enillydd y Raffl Fawr yn cael ei ddewis ar hap gan yr Hyrwyddwr cyn y 28ain o Fai 2019 o blith yr holl geisiadau a ddaeth i law erbyn y Dyddiad Cau. 
 1. Bydd penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol ac ni thrafodir ac nid atebir unrhyw ohebiaeth am y penderfyniad hwn.
 1. Mae'r Hyrwyddwr yn cynnal y raffl fawr hon fel rhan o'i weithgareddau hyrwyddo. Bydd yr Hyrwyddwr yn gofyn i'r enillydd gael ei ffotograffio a'i ffilmio ar ôl y gystadleuaeth at ddibenion hyrwyddo a gellir defnyddio'r ffotograffau neu'r ffilm ar wefan yr Hyrwyddwr, ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar unrhyw blatfform hyrwyddo arall.

Hysbysu'r enillydd a derbyn y Wobr

 1. Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu drwy e-bost ar ôl i'r raffl fawr gael ei thynnu, sef yr e-bost a roddwyd wrth gystadlu.  Os na fydd yr enillydd yn ateb yr e-bost hwn o fewn 7 diwrnod ar ôl anfon yr e-bost ac yn hysbysu'r Hyrwyddwr y bydd yn derbyn y Wobr, yna bydd gan yr Hyrwyddwr yr hawl i gynnig y Wobr i ymgeisydd arall a gaiff ei ddewis ar hap o blith yr ymgeiswyr sy'n weddill. Bydd yr enillydd yn derbyn y Wobr o fewn amser rhesymol wedi hynny.
 1. Pan fydd yr Hyrwyddwr yn dewis yr enillydd, daw hynny â'r raffl i ben.

Diogelu Data

 1. Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Er mwyn ei gwneud yn haws i chi gystadlu yn y Raffl Fawr, bydd yr Hyrwyddwr yn casglu'r wybodaeth amdanoch chi (Data Personol) y byddwch wedi ei darparu ar y ffurflen ymgeisio ar-lein.   Os nad ydych wedi cydsynio i ni ddefnyddio eich Data Personol er mwyn anfon cyfathrebiadau eraill atoch a/neu ddefnyddio eich delweddau drwy ffotograff neu ffilm,  byddwn ond yn defnyddio eich Data Personol at ddibenion cystadlu yn y Raffl Fawr. Os byddwch yn ennill, gallai hyn ei gwneud yn ofynnol i ni rannu eich Data Personol â phartneriaid trydydd parti wedi'u henwi sy'n gyfrifol am ddarparu'r wobr.  Byddwn yn cadw eich Data Personol am 28 diwrnod o'r dyddiad cau ac yna yn eu dileu. Am ragor o wybodaeth ynghylch yr hyn yr ydym yn ei wneud â'ch Data Personol, os ydych wedi cydsynio i'ch Data Personol gael eu defnyddio i anfon cyfathrebiadau eraill atoch, edrychwch ar yr Hysbysiad Preifatrwydd yng Nghylchlythyr yr Hyrwyddwr sydd ar gael ar-lein yma.  Os ydych wedi cytuno i dderbyn cyfathrebiadau gan ein partneriaid trydydd parti, bydd eich Data Personol yn cael eu rhannu â hwy. Nid ydym yn gyfrifol am yr hyn y maent yn ei wneud gyda'ch Data Personol a dylech eu holi ynghylch eu prosesau diogelu data eu hunain.

Cyffredinol

 21. Mae'r raffl fawr am ddim. Nid oes angen prynu unrhyw beth. Drwy ddefnyddio'r
       rhyngrwyd ar gyfer y raffl, mae'n bosibl y bydd yn rhaid talu costau darparwr y
       rhyngrwyd.

 22. Cyfreithiau Cymru a Lloegr fydd yn llywodraethu ac yn llunio'r telerau ac amodau
       hyn.

 23. Dylai unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r raffl fawr hon gael eu cyflwyno i'r
       Hyrwyddwr yn y cyfeiriad a ddisgrifir yn Amod 1.

 24. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd yr Hyrwyddwr, ei asiantwyr
       na'i ddosbarthwyr mewn unrhyw amgylchiadau yn gyfrifol neu'n atebol i dalu
       iawndal i'r enillydd neu dderbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, difrod,
       anaf personol na marwolaeth sy'n digwydd o ganlyniad i dderbyn y wobr ac eithrio
       lle yr achosir hynny gan esgeulustod yr Hyrwyddwr, ei asiantwyr neu ddosbarthwyr
       neu esgeulustod ei gyflogeion. Nid effeithir ar eich hawliau statudol.

 25. Os oes unrhyw reswm i gredu bod y telerau ac amodau hyn wedi'u torri, gall yr
       Hyrwyddwr, yn ôl ei ddisgresiwn, gadw'r hawl i'ch eithrio rhag cymryd rhan
       yn y raffl fawr.

 26. Ceidw'r Hyrwyddwr yr hawl i ddirymu, atal, canslo neu ddiwygio'r raffl fawr os bydd
       angen gwneud hynny.