Mae’r amrywiaeth o barciau gwledig yng Nghymru mor anferth, fe ddewch chi o hyd i rywbeth newydd o hyd wrth grwydro’n braf ym myd natur. Un lle da i ddechrau fyddai gerddi 40 erw Castell Bodelwyddan yng ngororau’r Gogledd. Yno fe ddewch chi ar draws parc ceirw, olion ffosydd ymarfer o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dryslwyn muriog, llwybr drwy’r coed a pherllan sydd newydd ei hadnewyddu i’w hen ogoniant. Mae llawer mwy o bethau eraill i’w gweld yma, gan gynnwys y plasty crand a’r amgueddfa a saif yn y canol.

Yn Sir y Fflint, fe ddewch chi o hyd i Barc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas nid nepell o dref farchnad Treffynnon. Mewn ardal sy’n ymfalchïo yn ei threftadaeth ddiwydiannol, gallwch ryfeddu at gronfeydd dŵr a henebion – gan gynnwys adfeilion Abaty Dinas Basing. Galwch heibio’r Ganolfan Ymwelwyr i gael eich rhoi ar ben y ffordd o ran y llwybrau hyfryd drwy’r coed a’r bywyd gwyllt bendigedig sydd i’w weld yma.

Ar hyd y llwybr sy’n mynd â chi mewn cylch o amgylch Castell Caeriw fe welwch chi Groes Geltaidd o’r 11eg ganrif, pont o’r Canol Oesoedd, hen felin wedi’i hadnewyddu – yr unig un yng Nghymru sy’n defnyddio grym y llanw – a lle braf i gael picnic. Mae’r castell ei hun yn dal ym mherchnogaeth teulu Carew, ond mae’r rhan fwyaf o’r safle wedi’i roi ar brydles i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Lle arall a fu ym mherchnogaeth yr un teulu am ganrifoedd yw Parc Glynllifon, un o’r llefydd mwyaf hamddenol posib. Fe ddewch chi o hyd i’r man prydferth hwn ger Caernarfon y tu ôl i furiau hen ystâd arglwyddi Newborough. Mae’r ardd hanesyddol yn safle rhestredig Gradd I, a’r planhigion a’r creaduriaid o dan gysgod y coed wedi ennill statws o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Wrth grwydro drwy wyrddni’r parc fe welwch chi ddigonedd o bethau i’ch rhyfeddu, yn ogystal â cherfluniau, crefftau ac oriel gelf, a chaffi i gael tamaid i’w fwyta pan fydd eich antur ar ben.

Agorwyd drysau Maenordy Scolton yn Sir Benfro i’r cyhoedd fwy na deng mlynedd ar hugain yn ôl. Gallwch ddysgu popeth am hanes y sir wrth bori’r casgliad anferth o eitemau amaethyddol a gwledig yn yr amgueddfa, cyn mynd allan i fwynhau gerddi hardd y Parc Gwledig a mynd ar daith drwy fyd natur yn y goedwig hyfryd sy’n amgylchynu’r plas.

Ym Mharc Pontypŵl yng Nghymoedd y De mae 150 erw o dir a digonedd o olygfeydd hardd o ardal Torfaen. Dringwch i ben y bryniau hanesyddol a dewiswch le da i gael picnic. Hefyd yn y Cymoedd mae Parc Gwledig Cwm Dâr, oddeutu milltir o dref Aberdâr. Mae pob mathau o bethau i’w gweld a’u gwneud o fewn 500 erw’r parc, gan gynnwys tri llwybr gwahanol a fydd yn mynd â chi ar hyd gwastadeddau braf, dros gamfeydd yn y bryniau, ac i fyny rhiw sy’n troi ar ffurf pedol. Fe welwch chi hefyd amrywiaeth aruthrol o fywyd gwyllt wrth grwydro yma ac acw dros yr hen waith glo a gafodd ei adfer ddechrau’r 1970au.

Tua’r un pryd, yn ôl wrth y ffin yn y Gogledd, aethpwyd ati i ail-lunio’r tomenni rwbel yn Nyffryn Moss, gerllaw Wrecsam. Erbyn heddiw mae’r dyffryn yn llawn coed hynafol a llynnoedd disglair. Mae’n hawdd ymgolli’n llwyr wrth fynd am dro lle’r arferai tramiau a threnau gludo glo a thywodfaen o’r dyffryn.