Llefydd i fynd a phethau i'w gwneud

Caer Rufeinig a Baddonau Caerllion

Yn y flwyddyn 75, daeth y Rhufeiniaid i adeiladu caer gadarn Isca yn lle saif Caerllion heddiw. Dim ond tair caer barhaol oedd gan y Rhufeiniaid ym Mhrydain, a bu'r Gaer Rufeinig yma yma'n gwarchod cyrion pellaf yr ymerodraeth am ddau gan mlynedd. Mae'r safle hanesyddol hygyrch ac amlsynhwyraidd, nid nepell o Amgueddfa'r Lleng Rufeinig, yn canolbwyntio ar ymdrochi cyhoeddus, un o hoff ffyrdd y Rhufeiniaid o basio'r amser.

Llwybr Hygyrch Cas-gwent

Yng Nghas-gwent mae man cychwyn Llwybr Dyffryn Gwy, taith hyfryd am 136 milltir ar hyd glannau Afon Gwy drwy De Cymru a'r Canolbarth. Ceir dau lwybr cylchol ag wyneb da arnynt, yn addas i goetsis cadair, sy'n eich galluogi i grwydro o amgylch y dref, ar lan yr afon a'r castell.

Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Adeiladwyd y plasty hwn a'i dyrrau a'i addurniadau yn y 19eg ganrif, yn gartref i William Crawshay, perchennog gwaith haearn cyfoethog. Mae Castell Cyfarthfa bellach yn amgueddfa sy'n arddangos ffrogiau Laura Ashley, y chwiban stêm gyntaf erioed a chasgliad diddorol o borslen cain. Mae drws ar yr ochr ar gyfer cadeiriau olwyn.

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg

Saif Tŷ Dyffryn yng nghanol y gerddi Edwardaidd hyfrytaf yng Nghymru, yn ôl rhai. Fe'u crëwyd gan Reginald Cory, gŵr oedd yn mynd i bedwar ban byd i gasglu planhigion, a Thomas Mawson, tirluniwr o fri. Mae pobl wedi dod yma byth ers hynny i fwynhau'r gerddi a lliwiau llachar y blodau. Mae modd mynd i bobman bron mewn cadair olwyn, a gallwch wneud trefniadau ymlaen llaw i rentu un yma.

Amgueddfa'r Lleng Rufeinig, Caerllion

Cewch weld celc o drysorau Rhufeinig o Isca a Burrium yn arddangosfa ryfeddol Amgueddfa'r Lleng Rufeinig, ac mae modd mynd â chadair olwyn neu goets gadair yn rhwydd i bob rhan o'r amgueddfa. Gall pobl â nam ar y golwg wneud cais ymlaen llaw i gael cyffwrdd rhai o'r eitemau. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys gemau cerfiedig cain y daethpwyd o hyd iddynt yn y baddonau Rhufeinig llai na 150 metr i ffwrdd.

Llefydd i aros

Gwesty Best Western Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr

Fe gyrhaeddwch chi westy modern Best Western Heronston mewn ychydig funudau yn y car o Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Ceir mynedfa heb risiau i'r dderbynfa, ac mae system dolen symudol ar gyfer pobl sy'n drwm eu clyw. Mae'r staff wedi'u hyfforddi i helpu gwesteion ag anableddau. Ceir un ystafell wely sy'n gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, gydag ystafell ymolchi en-suite wedi'i haddasu'n bwrpasol.

Bythynnod Carpenters, ger Cas-gwent

Mae'r Carpenters Arms yn dafarn leol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, ac mae'n cynnig llety hunanarlwyo pum seren mewn dwy fflat fodern a braf, gyda lle i bedwar ym mhob un ohonynt. Mae'r uned ar y llawr gwaelod yn addas i bobl sy'n cael trafferth symud.

Hampton By Hilton, Casnewydd

Mae gwesty modern Hampton by Hilton mewn lle cyfleus oddi ar yr M4 ger Casnewydd, ac mae'n croesawu gwesteion sy'n dod ar fusnes neu ar eu gwyliau. Ceir un ystafell bwrpasol i ddefnyddwyr cadair olwyn gyda gwely mawr, ystafell gawod en suite y gellir rholio i mewn iddi, ac addasiadau eraill gan gynnwys teclynnau codi cadeiriau a byrddau, a thwll sbecian wedi'i osod yn isel yn y drws.

Parc Gwyliau Happy Jakes, ger Llanilltud Fawr

Mae parc teuluol Happy Jakes yn lle croesawgar i bobl anabl wersylla neu aros mewn carafán, ac wedi'i enwi ar ôl mab y perchnogion, a anwyd â Syndrom Down. Wrth ymroi i greu parc gwyliau sy'n hygyrch i bawb, maent wedi adeiladu bloc cawodydd sy'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn a chreu llwybr natur 60 metr i bobl ddall a rhannol ddall.

Byngalo Homefield, Y Grysmwnt

Mae Homefield yn dŷ gwyliau hunanarlwyo sydd wedi'i addasu ar gyfer gwesteion anabl, gyda thair ystafell wely, un ohonynt ag ystafell wlyb en suite, gwely y gellir ei addasu a theclyn codi trydanol. Ceir rhagor o gyfarpar ar gais. Mae yma lwybrau braf sydd wedi'u creu i alluogi defnyddwyr cadair olwyn i fwynhau'r ardd, ac mae croeso i gŵn.

Parc Coed Machen, Llansanffraid-ar-Elái

Yng nghanol harddwch Bro Morgannwg gallwch aros yn un o bum bwthyn gwyliau Parc Coed Machen a bod o fewn saith milltir o ganol dinas Caerdydd, nid nepell o Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ceir cymysgedd o fythynnod dwy a thair ystafell wely, ac mae dau ohonynt wedi'u haddasu ar gyfer pobl hŷn a phobl sy'n cael trafferth symud.