Bywyd gwyllt wnaeth fy nenu i at blymio. Roeddwn i wastad wedi mwynhau snorcelu, a thua deng mlynedd yn ôl meddyliais, “Aros funud, mae byd cyfan o dan y dŵr i fynd i chwilota ynddo.” Felly, rhoddais gynnig arni ym Mhwll Deri nid nepell o Ben Strwmbl, ac fe ges i fy syfrdanu gan yr amrywiaeth anhygoel o liwiau o dan y don. Dyna wnaeth fy nharo i. Fe agorodd fy llygaid i’r byd newydd yma nad oeddwn i wir yn gwybod ryw lawer amdano. Ac yna fe ddes i allan o’r dŵr a meddwl: 'Ers 40 mlynedd dwi wedi mynd o amgylch Cymru gydag un llygad ar gau.'

Wedi hynny fe wnes i gwrs Dŵr Agored gyda PADI, dechreuais gyflwyno rhaglenni o dan y dŵr, a gwneud fy nghymhwyster Meistr Plymio hefyd, i gyd yng Nghymru – mae’n bwysig ein bod ni'n gwerthfawrogi’r hyn sydd ar garreg ein drws cyn mentro ymhellach. Erbyn hyn dwi wedi plymio dros y lle i gyd – Iwerddon, yr Alban a’r moroedd cynnes ym mhob cwr o’r byd – ond dwi’n dal yn dod yn ôl i Gymru. Mae rhannau o Gymru sydd cystal ag unrhyw le yn y byd. 

Mae gennym ni gyfuniad arbennig o greaduriaid dŵr cynnes yn llif y gwlff a rhywogaethau sy’n ffynnu mewn dŵr oer hefyd. Felly, gallwn weld pysgod clicied a gwyntyllau môr yma, ond hefyd pethau fel cimychiaid, crancod sy’n dda i’w bwyta, llysywod môr ac ati. Gyda’r ddau’n byw’n benben â’i gilydd, mae’r amrywiaeth o fywyd gwyllt yn arbennig iawn.

Peth arall yw bod y byd anhygoel hwn mor agos – yn bodoli ochr yn ochr â’n bywydau beunyddiol ni. Pryd bynnag dwi’n mynd i blymio, mae rhyw dawelwch meddwl mawr yn dod drosta’ i. Yn enwedig pan dwi’n ffilmio. Dyna lle’r ydw i gyda mwgwd dros fy wyneb i gyd, a phawb yn ffysian o ’nghwmpas i yn ffidlan gyda’r offer a gwneud yn siŵr fod y camerâu’n gweithio, ac mae meddwl pawb ar waith. Gallwch chi deimlo rhyw fath o banig dan reolaeth ym mhawb. Yna dwi’n mynd o dan y dŵr, ac mae popeth yn mynd yn angof. Dwi’n clywed fy hun yn anadlu ac mae’n lleddfol dros ben. Mi fu bron i mi ddisgyn i gysgu unwaith wrth blymio ger Caergybi. Wir yr!

Dyma’r peth nesaf a gewch chi ym Mhrydain at nofio mewn acwariwm. Anhygoel."

Mae’n rhyfedd. Mae cymaint o bobl yn plymio ar eu gwyliau bellach, heb sylweddoli’r hyn sydd ganddynt gartref. Dwi’n adnabod plymwyr brwd iawn sy’n mynd i blymio yn y Môr Coch neu’r Maldives, ond fyddan nhw byth yn gwneud yng Nghymru. Wrth gwrs, dwi’n deall yr atyniad o ran plymio mewn gwledydd tramor, ond pe bydden nhw’n treulio rhywfaint o amser yn plymio yma - dim ond yn yr haf, hyd yn oed – dwi’n sicr y bydden nhw’n rhyfeddu.

Fy hoff lefydd i blymio yw Ynys Môn a Sir Benfro, ond dwi hefyd wrth fy modd ag un lle ger Aberaeron, yng Ngheredigion. Mae’r dŵr mor llawn o faeth fel bod amrywiaeth aruthrol o fywyd gwyllt yma: anemonïau rhyfeddol o bob math, a chimychiaid di-ri. Dyma’r peth nesaf a gewch chi ym Mhrydain at nofio mewn acwariwm. Anhygoel. Wrth blymio yma mae’n dod yn amlwg i mi mor lwcus ydyn ni i fyw mewn lle fel hyn.

Related stories

Coastal towns and villages

We've got some beautiful coastal towns and villages in Wales with fantastic independent restaurants, cosy cafes and unique attractions. Read on to discover our some of our favourite spots to lose yourself in - find picturesque harbours, colourful seafronts, and unique streetscapes.