Gan fod cymaint o le yng Nghymru, a chymaint o draethau gwyllt gwych, mae’n llawer gwell na Hawaii i ddysgu barcudfyrddio, yn ôl, Kirsty Jones, Pencampwr Barcudfyrddio Tonnau’r Byd. Ar ben hynny mae’r morloi, y dolffiniaid a barcudfyrddwyr lleol caredig.

Rhyddid i ledu’ch adenydd

“Roeddwn i’n weddol hwyr yn rhoi cynnig ar farcudfyrddio, pan oeddwn i’n 21 oed. Roeddwn i eisoes wrth fy modd â hwylfyrddio, ac wrthi’n hyfforddi ar gyfer taith o amgylch y byd (mewn cystadleuaeth broffesiynol) pan gefais gyfle i gael blas ar farcudfyrddio yn Hawaii. A dweud y gwir, doedd Hawaii ddim cystal â hynny gan fod cymaint o bobl yno, a phan ddes i’n ôl adref gallwn weld fod Niwgwl, fy nhraeth lleol, yn well o lawer. Mae’n draeth tywodlyd, hir, gyda digonedd o le – mae’r llinynnau sy’n dal y barcud yn 20 metr o hyd, felly mae’n rhaid cael digon o le i farcudfyrddio.

“Roeddwn i wrth fy modd o’r cychwyn cyntaf. Y peth gorau am ddysgu i farcudfyrddio yw’r cyffro aruthrol wrth ddal y barcud am y tro cyntaf, a theimlo grym y gwynt. Mae’n brofiad anhygoel i ddechreuwyr – a buan iawn y byddwch chi’n gwibio ar hyd y traeth. Mae’n wahanol i hwylfyrddio neu syrffio, gan mai dim ond am ddiwrnod neu ddau y byddwch chi’n ymarfer cyn mynd amdani go iawn. Does dim angen i chi fod yn gryf i farcudfyrddio, chwaith – techneg a rheolaeth yw popeth.

A dweud y gwir, doedd Hawaii ddim cystal â hynny gan fod cymaint o bobl yno, a phan ddes i’n ôl adref gallwn weld fod Niwgwl, fy nhraeth lleol, yn well o lawer.

Syrffio gyda dolffiniaid

“Ar ôl bod wrthi am ryw ddwy flynedd, yn 2003 penderfynais roi her i fi’n hun a gwneud rhywbeth at achos da, yn hytrach na chystadlu, a’r her honno oedd barcudfyrddio’r holl ffordd o Iwerddon i Gymru. Yng nghanol Môr Iwerddon hedfanodd mulfran wen fawr ychydig lathenni uwch fy mhen, a buodd yn fy nilyn am rywfaint fel angel wrth fy ysgwydd. Wedi bod ar y môr am bump awr, a minnau bron â chyrraedd Broad Haven, gostegodd y gwynt a chefais gryn drafferth mynd yn fy mlaen. Yn sydyn daeth dau ddolffin i’r golwg, yn nofio wrth fy ochr i gyfeiriad Broad Haven, fel petaent yn fy annog i gyrraedd pen y daith.

“Y bywyd gwyllt a’r golygfeydd yng Nghymru sy’n gwneud barcudfyrddio yma’n brofiad mor arbennig. Dwi wastad wedi bod yn hoff iawn o draethau gwyllt, ac mae digonedd o’r rheiny yng Nghymru – rheswm arall pam gefais i well hwyl ar farcudfyrddio a magu sgiliau ar ôl dod adref o Hawaii. Does dim byd cystal â barcudfyrddio â morloi – fe allech chi grwydro’r byd i gyd, ond mae’n beth cyffredin yng Nghymru i weld morlo’n codi’i ben uwchlaw’r dŵr wrth eich ymyl chi. Mae bob amser yn gwneud i mi wenu, a chwerthin.

Bottle-nosed dolphin
Dolffin trwynbwl

Naws braf

“Fy hoff lefydd i farcudfyrddio yw Freshwater West a Niwgwl yn Sir Benfro ac Abersoch ar Ben Llŷn – mae Llangenydd ar Benrhyn Gŵyr yn hyfryd hefyd. Ar wahân i Freshwater West, sy’n gallu bod yn beryglus oherwydd y cerrynt cryf a’r creigiau o dan y dŵr, gall unrhyw un ddod i’r llefydd arbennig hyn i roi cynnig ar farcudfyrddio.

“Mae rhyw naws braf am y sîn barcudfyrddio yng Nghymru hefyd. Does neb mor gyfeillgar â’r Cymry yn y dŵr – mae pawb y dewch chi ar eu traws wrth farcudfyrddio fel hen ffrindiau, a phawb wastad yn barod i roi help llaw. Fe fydd newydd-ddyfodiaid yn synnu at hyn, a gallwch eu gweld yn meddwl yn ddrwgdybus, ‘mae’n siŵr fod gan hwn neu hon ryw reswm i fod mor gymwynasgar’, ond y gwir amdani yw bod pawb mor garedig.”

Close-up of a man kitesurfing in the sea with water splashing everywhere
Barcudfyrddio, Niwgwl, Sir Benfro

Related stories

Coastal towns and villages

We've got some beautiful coastal towns and villages in Wales with fantastic independent restaurants, cosy cafes and unique attractions. Read on to discover our some of our favourite spots to lose yourself in - find picturesque harbours, colourful seafronts, and unique streetscapes.